THÔNG BÁO: Về việc thanh lâp Tô thẩm định kế hoach lưa chọn nha thầu Gói thầu: cung cấp giấy A4, A5 và giấy màu các loại phục vụ công tác chuyên môn tại TTYT huyện Long Điền năm 2024

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LONG ĐIỀN

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-UB của UBND Tỉnh BR-VT ngày 05/02/2004 về việc thành lập Trung tâm Y tế Long Điền trực thuộc Sở Y tế Tỉnh BR-VT;
Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 26 tháng 6 năm 2023 của Quốc Hội khóa XV.
Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/2/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Xét Tờ trình ngày 25/4/2024 của Phòng Tổ chức Hành chính về việc Phê duyệt dự toán mua sắm giấy A4, A5 và giấy màu các loại phục vụ công tác chuyên môn tại TTYT huyện Long Điền năm 2024;
Căn cứ Quyết định số 136/QĐ-TTYT ngày 25/4/2024 của Trung tâm Y tế huyện Long Điền về việc Về việc phê duyệt dự toán Gói thầu: “mua sắm giấy A4,
A5 và giấy màu các loại phục vụ công tác chuyên môn tại TTYT huyện Long Điền năm 2024”;
Căn cứ chức năng và quyền hạn của Giám đốc Trung tâm Y tế.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Tổ thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm giấy A4, A5 và giấy màu các loại phục vụ công tác chuyên môn tại TTYT huyện Long Điền năm 2024, gôm các nhân sự sau đây:

1/ Bà.Nguyễn Thị Kiên Nhẫn
2/ Bà.Dương Thị Hoàng Oanh
Chức vụ: TrP.TCHC
Chức vụ: NV. P.TCHC
Tổ trưởng
Thư ký
3/ Ông.Trần Thiên Phúc Chức vụ: TrP.KHNV Thành viên
4/ Ông.Nguyễn Ngọc Đức Chức vụ: NV. K.MMT Thành viên
5/ Bà.Lê Thị Yến Nhi Chức vụ: Nv.K.KSBT/HIV/AIDS Thành viên
6/ Bà.Nguyễn Thị Minh Yến Chức vụ: NV.K.Dược/TTB/VTYT Thành viên
7/ Bà. Quách Thị Phê Chức vụ: NV.PKTTC Thành viên

Giao Bà. Nguyễn Thị Kiên Nhẫn làm Tổ trưởng Tổ thẩm định vơi các nhân sự kê trên

Điều 2. Tổ thẩm định đấu thầu có trách nhiệm sau:
– Thẩm định lại kế hoạch lựa chọn nhà thầu và báo cáo kết quả thẩm định;
– Chịu trách nhiệm trươc Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Long Điền về các công việc thực hiện nêu trên theo đúng các quy định hiện hành.
Điều 3. Các ông/bà Phó Giám đốc Trung tâm, Trưởng các khoa, phòng trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Long Điền và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này, kê từ ngày ký./.

 

file đính kèm: QUYET DINH THANH LAP TO THAM DINH

Leave Comments

02543.862.925