THÔNG BÁO: THƯ MỜI THAM GIA TƯ VẤN

Kính gửi: Các đơn vị tư vấn.


Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15ngày 23/06/2023;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP, ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Văn bản số 7876/STC-TCHCSN ngày 27/12/2023 của Sở Tài chính về việc kinh phí bảo dưỡng sửa chữa cơ sở vật chất cho các đơn vị trực thuộc Sở y tế năm 2024;

Căn cứ Văn bản số 209/UBND-VP ngày 08/01/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc kinh phí bảo dưỡng sửa chữa cơ sở vật chất cho các đơn vị trực thuộc Sở y tế năm 2024;

Để triển khai thực hiện dự án “Sửa chữa cơ sở vật chất Trung tâm y tế Long Điềnđúng trình tự pháp luật hiện hành, Trung tâm Y tế Long Điền đang lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và giá cả cạnh tranh thực nhiện vụ Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình “Sửa chữa cơ sở vật chất Trung tâm y tế Long Điền”, Trung tâm y tế Long Điền trân trọng kính mời các đơn vị tư vấn trong lĩnh vực lựa chọn nhà thầu có năng lực kinh nghiệm tham gia các gói thầu:

1. Tư vấn lập HSMT và đánh giá hồ sơ dự thầu;
2. Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu;
3. Nội dung: Lựa chọn nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và giá cả cạnh tranh thực nhiện nhiệm vụ Lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình “Sửa chữa cơ sở vật chất Trung tâm y tế Long Điền” đúng theo các quy định pháp luật hiện hành, cụ thể:

– Quy mô tổ tổng mức đầu tư của dự án: “Sửa chữa cơ sở vật chất Trung
tâm y tế Long Điền” với kinh phí được chấp thuận là: 9.835.000.000 VND;
– Chủ đầu tư: Trung tâm Y tế Long Điền;

– Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi, một giai đoạn hai túi hồ sơ;
– Loại hợp đồng: Trọn gói:
– Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày.

– Trung tâm Y tế Long Điền đề nghị quý đơn vị tham gia gửi hồ sơ năng lực và báo giá ( bản cứng) thực hiện các nội dung nêu trên tại Hương lộ 14, Ấp An Thạnh, An Ngãi, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu lúc 08h30 ngày 13/5/2024.


Trân trọng!

 

1. Thu moi tham gia tu van

Leave Comments

02543.862.925